دانستنیهای شنیدنی وجالب از سراسر ایران وجهان
کاملا متفاوت وگوناگون
یادگارِ پدرم بین شما قرآن است
آن کتابی که به دردِ همگان درمان است
درسِ آزادگی و بندگی و ایمان است

همگی در خط اسلام و مسلمان باشید
پیرو واقعیِ عترت و قرآن باشید

آنکه بر لشکرِ کفارِ عرب غالب بود
آنکه بعد از پدرم بر همگان صاحب بود
چه کسی غیرِ علیِّ بن ابیطالب بود؟!

در اُحُد یارِ پیمبر ، علی بود علی
فاتحِ قلعۀ خیبر ، علی بود علی
ای حسودانِ علی ! غصبِ خلافت کردید ؟!
آتشِ فتنه به پا کرده ، خیانت کردید ؟!
هر چه شیطان به شما گفت ، اطاعت کردید ؟!
با علی روز غدیر بیعت و پیمان بستید
ولی اکنون ز چه رو بیعتِ خود بشکستید ؟!

بِشِنو حرفِ مرا ، پنبه در آن گوش مَکُن
صحبتِ فاطمه را هیچ فراموش مَکُن

غاصبِ حقِّ علی من به تو هشدار دهم
از همین گوشۀ مسجد به تو اخطار دهم
جانِ خود را به رهِ حیدرِ کرّار دهم

وارثِ مُلکِ فَدَک کیست ، منم یا که شما ؟!
غاصب حقِّ علی کیست ؟ تویی بی سر و پا

به دروغ از پدرم جعلِ روایت کردی
فَدَکم غصب نمودی و جنایت کردی
پشت به قرآن کرده و خیانت کردی

وعدۀ ما و تو در روز جزا میباشد
دادگاه من و تو نزدِ خدا میباشد

ای نمک دان شکنان ! نیست چنین حقِّ نمک
خُطبه ام بهرِ علی بود ، نه از بهرِ فَدَک

به طُفِیلِ سرِ من خلق شده کُلِّ فَلَک
گر فَدَک را تو بگیری به دِلَم غم ندهم

یک سرِ موی علی را به دو عالَم ندهم

کانون فرهنگی جوانان شهرستان ریگان | 12:32 - یکشنبه سی ام آبان ۱۳۸۹